Leadax' toewijding aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

De Verenigde Naties hebben 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen geformuleerd, die bijdragen aan een betere en duurzamere toekomst voor iedereen. De doelstellingen hebben betrekking op wereldwijde uitdagingen op het gebied van armoede, ongelijkheid, klimaatverandering, milieuverontreiniging, vrede en rechtvaardigheid. Deze 17 doelstellingen zijn onderling met elkaar verbonden en om ervoor te zorgen dat niemand achterblijft, is het van vitaal belang dat we al deze doelstellingen tegen het jaar 2030 bereiken.

Wij geloven dat we een impact kunnen hebben op de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen:

 • Geen armoede
 • Eerlijk werk en economische groei
 • Industrie, innovatie en infrastructuur
 • Duurzame steden en gemeenschappen
 • Verantwoorde consumptie en productie
 • Klimaatactie
 • Partnerschap om doelstellingen te bereiken

 

Geen armoede

Hoewel het aantal mensen dat in extreme armoede leeft is gedaald van 36% in 1990 tot 10% in 2015, lijkt het erop dat de COVID-19-crisis deze vooruitgang kan afremmen of zelfs enkele decennia kan terugdraaien. De 734 miljoen mensen die 10% van de wereldbevolking vertegenwoordigen, leven nu van minder dan $1,90 per dag. De voorspelling dat deze groep mensen zal groeien is een stap in de verkeerde richting, die kan leiden tot financiële en sociale ontwrichting.

Het PVB-afval dat wij als grondstof voor onze producten gebruiken, is alomtegenwoordig. Als mensen auto’s bezitten die na hun levenscyclus worden gesloopt, dan is er nog geen geschikt gebruik voor het PVB-afval. In dat geval wordt het PVB-afval verbrand of gestort, terwijl het de perfecte grondstof is voor onze duurzame en circulaire bouwmaterialen. Wij streven ernaar om dicht bij het PVB-afval te produceren. Als we dat bereiken, creëren we banen voor mensen over de hele wereld. Ook verbranden we dan minder fossiele brandstoffen, omdat de producten die lokaal geproduceerd worden ook lokaal verkocht kunnen worden.

Eerlijk werk en economische groei

In de afgelopen eeuwen hebben miljoenen mensen een enorme economische groei doorgemaakt. Het wereldwijde werkloosheidscijfer bedroeg 6,4% in 2000 en 5,6% in 2017. De groei in rijkdom is echter nog steeds oneerlijk verdeeld. De Verenigde Naties stellen dat mannen gemiddeld 12,5% meer verdienen dan vrouwen in 40 van de 45 landen met gegevens. Als we inclusieve en duurzame economische groei willen bevorderen, moeten we fatsoenlijk werk voor iedereen creëren.

De crisis van COVID-19 heeft echter miljoenen levens ontwricht. Het IMF verwacht een wereldwijde recessie die gelijk is aan of zelfs erger is dan de recessie die we in 2009 meemaakten. We moeten ervoor zorgen dat de banen van mensen worden beschermd en dat essentiële gezondheidsdiensten beschikbaar zijn.

Industrie, innovatie en infrastructuur

Om werkgelegenheid en inkomen te genereren, kan een inclusieve en duurzame industrialisatie, samen met de bijbehorende infrastructuur, dynamische en concurrerende economische krachten ontketenen. De COVID-19-crisis treft de productiesector echter hard. Zelfs vóór de COVID-19-crisis nam de groei van de productiesector wereldwijd af.

Zoals gezegd, streven wij ernaar dicht bij het PVB-afval over de hele wereld te produceren. Door dit te doen, creëren we wereldwijd banen. Wij streven ernaar nauw samen te werken met NGO’s en de overheidssector, zodat duurzame groei wordt bevorderd en verwezenlijkt in ontwikkelingslanden.

Duurzame steden en gemeenschappen

Steeds meer mensen trekken naar de stad. De helft van de wereldbevolking, 3,5 miljard mensen, woont nu in een stad en naar verwachting zullen dat er in 2030 5 miljard zijn, ook al beslaan steden slechts 3% van het land op aarde. Steden dragen 60% bij aan het mondiale BBP, maar zijn tegelijkertijd verantwoordelijk voor 70% van de mondiale koolstofuitstoot en 60% van het gebruik van grondstoffen. Dit legt een enorme druk op onze systemen, wat leidt tot toenemende luchtvervuiling, overbelaste infrastructuur en meer sloppenwijkbewoners, om er maar een paar te noemen.

Met onze innovatie hopen we veel van de niet-duurzame dakbedekkingsmaterialen die nu worden gebruikt te kunnen vervangen. Daarmee creëren we duurzamere en leefbaardere leefomstandigheden voor miljarden mensen wereldwijd.

Verantwoorde consumptie en productie

Wij hebben de laatste eeuwen enorme economische en sociale vooruitgang geboekt. Helaas is dit gepaard gegaan met aantasting van het milieu. Dit brengt de systemen in gevaar waarvan onze toekomst, of misschien zelfs ons voortbestaan, afhangt. De manier waarop wij nu gebruik maken van onze primaire hulpbronnen heeft een verwoestend effect gehad op onze planeet, en als we geen verandering brengen, zal dat zo blijven. Als we de sociale en economische vooruitgang wereldwijd op dezelfde schaal voortzetten als we in het verleden hebben gedaan, zouden we het equivalent van 3 planeten nodig hebben om een geschatte bevolking van 9,6 miljard mensen in het jaar 2050 in stand te houden.

Veel van de producten die vandaag worden ontworpen, zijn niet perse bedoeld om te recyclen. Elk jaar wordt 300 biljoen ton plastic geproduceerd, waarvan de helft bestemd is voor eenmalig gebruik. 91% van het geproduceerde plastic wordt niet gerecycled. Jaar na jaar produceren we dus steeds meer plastic waarvoor fossiele brandstoffen worden gebruikt en verbrand, terwijl het eerder gemaakte plastic in onze oceanen terechtkomt. Dit veroorzaakt ernstige schade aan vogels, zeedieren en vissen, en uiteindelijk ook aan onszelf.

Toen we begonnen met het ontwerpen van Leadax’ producten stelden we ons een ambitieuze missie: het afval van vandaag gebruiken om wereldwijd afval voor altijd te voorkomen. De grondstof voor onze producten is polyvinylbutyral (PVB), de veiligheidsfolie die o.a. wordt gebruikt in autoruiten. Van dit plastic afval is alleen al in Europa 1,5 miljard kg per jaar beschikbaar. Na de levenscyclus van onze producten kunnen ze worden gerecycled en opnieuw worden gebruikt in nieuwe Leadax-producten. Wij alleen kunnen het plastic afvalprobleem niet oplossen, maar naast onze eigen inspanningen hopen we andere ondernemers te inspireren om ook hun steentje bij te dragen.

Klimaatactie

gevolgen van de klimaatverandering zijn nu al zichtbaar: stormen en bosbranden komen de laatste jaren steeds vaker voor. Om ervoor te zorgen dat we de temperatuurstijging beperken tot minder dan 1,5 °C, moeten we nu handelen. De wereld heeft een grote stap voorwaarts gezet met de goedkeuring van de Overeenkomst van Parijs, waarin alle landen ter wereld maatregelen hebben genomen om de klimaatverandering tegen te gaan. Op kleinere schaal moeten we ons echter realiseren dat onze beperkte middelen niet onbegrensd zijn. Collectief kunnen we een verandering teweegbrengen door te kiezen voor hernieuwbare energie in plaats van fossiele brandstoffen.

Bij Leadax zetten we ons in om onze CO2-voetafdruk drastisch te beperken. In 2020 hebben we geïnvesteerd in meer dan 1.500 zonnepanelen op onze productiefaciliteit, die onze duurzame producten nog duurzamer maken. Daarnaast beperken we ons gebruik van fossiele brandstoffen, en verminderen we het plastic afvalprobleem door gerecyclede PVB te gebruiken als grondstof voor onze producten.

Partnerschap om doelstellingen te behalen

We zitten hier allemaal samen in. De crisis van COVID-19 heeft een enorme impact gehad op ons dagelijks leven, ook op de partnerschappen tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden. Als we de problemen van de wereld willen oplossen, moeten we ervoor zorgen dat er sterke en duurzame partnerschappen bestaan en in stand worden gehouden.

Bij Leadax zetten we ons in voor een toekomst waarin we dicht bij het PVB-afval kunnen produceren. Wij geloven dat een duurzame toekomst er een is waarin elke burger deel uitmaakt van onze wereldwijde beweging. Daarom moedigen wij andere ondernemers en bedrijven aan om ook te zoeken naar mogelijkheden om ervoor te zorgen dat de lokale omstandigheden (zowel sociaal als economisch) kunnen worden verbeterd.


Kies jouw locatie

 • Netherlands

 • Netherlands

 • Germany

 • Belgium

 • France

 • United Kingdom

 • Ireland

 • Italy

 • Spain

 • Denmark

 • USA

 • Australia

 • Japan

Veld is verplicht!
Veld is verplicht!